Osoby starsze, powyżej 65 roku życia, ubiegające się o przyznanie Karty Polaka mogą umówić się telefonicznie w konsulacie na wizytę w tej sprawie.  Należy dzwonić w dzień roboczy, w godzinach 9.00 – 11.00 pod nr.: +375 152 731033.

Aby uzyskać Kartę Polaka, należy:

 1. Zapisać się na rozmowę z konsulem:
 1. W wyznaczonym terminie osobiście złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka:
 • wniosek należy wypełnić w języku polskim zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku,
 • wypełniony wniosek należy podpisać (podpis należy umieścić w znajdującej się na dole strony ramce, zostawiając wyraźny odstęp od jej krawędzi),
 • do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie, odpowiadające wymaganiom określonym we wniosku.

  Dodatkowo należy:

 1. Zabrać ze sobą ważny paszport oraz kopie trzech jego stron: str. ze zdjęciem, str. nr 31 oraz str. z pieczątką potwierdzającą adres zameldowania  – zamieszkania w obwodzie grodzieńskim.
 2. Przygotować oryginały i kopie dokumentów świadczące o polskim pochodzeniu.
 3. W przypadku zmiany nazwiska (nazwisko w akcie urodzenia jest inne niż w paszporcie) należy przedłożyć oryginał i kopie dokumentów stanowiących podstawę zmiany nazwiska (np. akt małżeństwa lub postanowienie sądu o rozwodzie lub inne).
 4. Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.
 5. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.
 6. Rozmowa z Konsulem zostanie przeprowadzona wyłącznie w języku polskim.
 7. Uprasza się, aby osoba zapisana na rozmowę z konsulem posiadała wszystkie niezbędne dokumenty, ponieważ niekompletny wniosek nie będzie przyjęty.
 8. W pierwszej kolejności przyjmowane i rozpatrywane będą wnioski osób starszych, powyżej 65. roku życia.
 9. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Polaka (złożenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka) jest bezpłatne.
 10. Złożenia dokumentów  w imieniu osoby małoletniej dokonują oboje rodzice bądź opiekunowie prawni. W przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.
 11. Dokumenty wymagane w przypadku aplikowania o Kartę Polaka przez osoby małoletnie:
 • wypełniony wniosek ze zdjęciem,
 • oryginał i kserokopia aktu urodzenia małoletniego,
 • paszport małoletniego oraz kserokopie wskazanych wyżej stron,
 • paszporty oraz kserokopie tych samych stron w paszportach obojga rodziców lub opiekunów prawnych,
 • oryginał i kopia Karty Polaka jednego lub obojga rodziców.